کیت های رباتیک

انواع رباتهای تعقیب خط ، آتش نشان ، نوریاب ، تعقیب صدا ، حل ماز ، کنترل بیسم و ربات بازو با پردازش تصویر  به صورت کیت یا مونتاژ شده در اینجا به شما عرضه می شود .(کیت چیست ؟ مجموعه قطعات الکترونیکی یا مکانیکی که به صورت جدا و مونتاژ نشده عرضه می گردند و شخص خریدار باید آنها را مونتاژ یا سرهم نماید، کیت می گویند .)

برای مقایسه راحت تر بین چند مدل ربات از گزینه افزودن به مقایسه کنار هر محصول استفاده نمایید.

کیت های رباتیک 13 محصول وجود دارد