پروژه با 16F877 یک محصول وجود دارد.

  • 1,800,000تومان

    در این محصول با استفاده  از حداقل قطعات،چندین پروژه عملی با استفاده از میکروکنترلر PIC ارائه شده است. این پروژه ها دارای کاربردهای عملی وآموزشی بسیار گسترده می باشند. مدار به صورت پنج برد مدار چاپی جداگانه طراحی گردیده که یکی از آنها (برد بزرگتر) برد اصلی می باشدو چهار برد دیگر متناسب با هریک از پروژه ها به برد اصلی متصل می شوند.

    1,800,000تومان